Platné právní předpisy

1 Vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek 5569
2 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 659
3 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb 498
4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 834
5 Zákon ze dne 17. ledna 2008, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 861
6 Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 1052
7 Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy (.doc) 924
8 Zákon č. 258/2000 Sb., ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (www.sagit.cz) 1066
9 Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.2.2011) 983
10 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (business.center.cz) 943
11 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (.doc) 641
12 Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (.doc) 682
13 Výklad MV ČR k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, týkající se přepravy osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru .... 2737
14 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (.zip) 733
15 Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 2973
16 Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 1675
17 Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 1528
18 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (.txt) 941
19 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (.txt) 1184
20 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (.txt) 1580
21 Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (.txt)