Setkání starostů

 

Vybráno ze stanov SH ČMS

Čl. 65

Shromáždění představitelů sborů

/1/ Shromáždění představitelů sborů (dále jen „shromáždění představitelů„) je stálým rozhodovacím orgánem OSH v období mezi řádnými zasedáními shromáždění delegátů.

/2/ Tvoří je starosta OSH a starostové sborů nebo představitelé sborů, které působí v obvodě působnosti OSH , s hlasem poradním se jej zúčastňují

členové výkonného výboru OSH a členové OKRR

/3/ Shromáždění představitelů zejména

a)        svolává shromáždění delegátů sborů,

b)        rozhoduje o jeho přípravě,

c)        sestavuje podklady pro jeho jednání a rozhodnutí.

/4/ Shromáždění představitelů po projednání rozhoduje zejména

a)        o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledků hospodaření OSH,

b)        o ročním rozpočtu,

c)        o zaměření činnosti na období do příštího řádného zasedání.

/5/    Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění představitelů projednává a rozhoduje též záležitosti vyhrazené shromáždění delegátů sborů uvedené v čl. 64 odst. 4.

/6/    Shromáždění představitelů je oprávněno

a)        odvolat výkonný výbor OSH, jednotlivé členy výkonného výboru, starostu OSH nebo jeho náměstky a vedoucí odborných rad OSH, předsedu a členy OKRR, jestliže závažným způsobem porušují své povinnosti,

b)        zvolit orgány uvedené v odst. 6 písm. a), jestliže došlo k uprázdnění některé takové funkce z jiného důvodu, popřípadě doplnit výkonný výbor a OKRR , jestliže celkový počet jejich členů se snížil na nižší počet než původně schválilo shromáždění delegátů sborů

c) je oprávněno podávat VV SH ČMS návrh na zánik organizačních

jednotek

/7/    Zasedání shromáždění se koná nejméně jednou za rok a svolává je výkonný výbor.